Četiri temperamenta ili tipa ličnosti

Podjela na temperamente bazirana je na zamisli kako to ovisi o zastupljenosti određene vrste životnog soka ili humora u organizmu. Imamo ih četiri. To su kolerik ili žuta žuč (grč. chole), sangvinik ili krv (lat. sanguis), flegmatik ili sluz (grč. phlegma) i melankolik ili crna žuč (grč. melan chole). S druge strane, izraz humor (engl. humour) ukazuje na kvalitetu raspoloženja neke osobe.

opširnije…

Oglasi